Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne 

1. Sklep internetowy „ToCiGratka.pl” dostępny pod adresem internetowym: www.tocigratka.pl prowadzony jest przez Joy Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-029 Warszawa, ul. Nowy świat 33 lok 13 zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000859902 , NIP 5252838538. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 §2 Definicje

1. Sprzedawca – Joy Factory Sp. z o.o.

2.  Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną,

3.  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.tocigratka.pl

4.  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

5.  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu,

6.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, 

7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, 

8.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów,

11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 §3 Kontakt ze Sklepem 

1.  Adres Sprzedawcy: 00-029 Warszawa ul. Nowy Świat 33 lok 13,

2.  Adres e-mail Sprzedawcy: info@joyf.pl

3.  Numer telefonu Sprzedawcy: +48 793 093 007

4.  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 85253000082090106876810001, 

5.  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, 

6.  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9:00 do 17:00. 

§4 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

1.  Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2.  Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

3.  Włączona obsługa plików cookies, 

4.  Zainstalowany program FlashPlayer. 

§5 Informacje ogólne 

1.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta,

2.  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta,

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), 

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży, 

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, 

6.  Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

§6 Zakładanie Konta w Sklepie 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wymaganych w formularzu danych, 

2.  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe,

3.  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji,

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3. 

§7 Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1.  Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),

2.  Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),

3.  Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

4.  Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. w zależności od wagi i gabarytów Produktu Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  •  Przesyłka pocztowa,
  •  Przesyłka kurierska, 
  •  Paczkomaty, 
  •  Paczka w Ruchu.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

- Płatności elektroniczne online, 

- Płatność kartą płatniczą  Karty płatnicze:

  • Visa, 
  • Visa Electron,
  • Mastercard, 
  • MasterCard Electronic,           
  • Maestro

- Płatności przelewem bankowym.

3.  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży 

1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu,

2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

3.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, 

4.  Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, 

5.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia,

6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

7.  Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski,

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży,

9.  Zamówienia złożone w dni powszednie do godziny 15:00 wysyłamy zazwyczaj jeszcze tego samego dnia lub następnego dnia roboczego. Zamówienia wysyłamy w paczkach do 30kg, większe zakupy wysyłamy w kilku paczkach po 10 lub 30 kg. Koszt wysyłki dużej ilości lekkich towarów o dużej objętości może być wyższy niż wynika z wyliczenia aplikacji. W takiej sytuacji nasz pracownik kontaktuje się z klientem w celu indywidualnego ustalenia kosztu dostawy. Wysyłki paczek o wadze powyżej 150kg wymagają kontaktu z biurem w celu uzgodnienia kosztu dostawy.

10. Joy Factory Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy cena podana w sklepie internetowym jest wynikiem oczywistej pomyłki lub błędu serwera, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany,

11. W przypadku działania siły wyższej, lub innych niezależnych od Joy Factory Sp. z o.o. zdarzeń, na skutek których niemożliwe będzie zachowanie umówionego przez Strony terminu dostarczenia zamówionego towaru, Joy Factory Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie kupującego, proponując jednocześnie nowy czas realizacji zamówienia. Nieprzyjęcie przez kupującemu proponowanego, zmienionego terminu będzie jednoznaczne z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny.

12. Jeżeli kupujący z uwagi na nieobecność lub inne przyczyny dwukrotnie nie odbierze towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej, pomimo wcześniej ustalonych za jego zgodą terminów, lub w inny sposób uporczywie odmawiał będzie jego odebrania to takie zachowanie uznane zostanie za odstąpienie przez Kupującego, od umowy, bez podania przyczyny.

§10 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klient może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny,

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik,

3.  W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części,

4.  Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu,

5.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 

6.  W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

7.  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, 

8.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

9.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

11. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,

12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,

13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu,

14. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie,

15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:  

a - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

c - w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 

d - o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

e - w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 

f - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

g - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

h - dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§11 Reklamacja i gwarancja 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty,

2.  W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym,

3.  Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy,

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru,

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:  01-461 Warszawa Ul. Kluczborska 5 lok 34.

6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście ) dni.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Klientów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Klientów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,  

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Klientów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Klientów (m.in. Federacja Klientów, Stowarzyszenie Klientów Polskich). 

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Joy Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33 lok 13 zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000859902,

2.  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu:

• Podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

• Statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

• W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

3.  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a - W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, 

b - W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy,

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

7. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

• W przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

• W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

• Dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

• Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez tocigratka.pl, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

§14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Klienta, ustawy o ochronie danych osobowych,

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę z za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.